Menu

Containers Kickersbloem 2

Op bedrijventerrein Kickersbloem 2 wordt op zeer grote schaal gebruik gemaakt van oude zeecontainers voor het opslaan van autobanden. Deze illegale situatie is reeds langere tijd aanwezig. Toen het bedrijf vanuit de Molshoek verplaatst werd naar het bedrijventerrein Kickersbloem zou deze tijdelijke opslag opgeheven worden en permanent gaan plaatsvinden in het nieuwe distributiecentrum.

In 2009 werd het nieuwe distributiecentrum daadwerkelijk in gebruik genomen, maar de containers zijn nooit verwijderd. In de daarop volgende jaren werd deze vorm van opslag zelfs uitgebreid tot de ruim 1150 containers die nu in gebruik zijn. De laatste uitbreiding dateert van het laatste kwartaal van 2014 (!) met nog eens meer dan 100 containers.

Voor de containers is nooit een vergunning verleend. Het is volledig in strijd met de Nota Ruimtelijke Kwaliteit en het bestemmingsplan. Naast risico’s voor het milieu zorgt de opslag vooral in de zomer voor grote stankoverlast.
Omdat gebleken is dat een dergelijke opslag grote risico’s voor de omgeving met zich mee kan brengen, heeft DKN in mei 2013 een handhavingsverzoek ingediend bij de gemeente Hellevoetsluis. Hierop is geen enkele reactie gekomen. In september 2013 is er nogmaals een handhavingsverzoek ingediend. Eind 2013 meldde de gemeente dat het hier niet om gebouwen gaat, maar een opstelplaats containers. Hoewel de jurisprudentie op dit punt zeer duidelijk is, bleef de gemeente hierin volharden. DKN heeft hierop een voorlopige voorziening aangevraagd om door de rechter vastgesteld te krijgen dat er sprake is van een illegale situatie, dat het hier wel degelijk om gebouwen gaat en dat er geen vergunningen zijn afgegeven. Op al deze punten is de belangenvereniging in het gelijk gesteld.

Hierna heeft de gemeente alsnog een vergunning afgegeven voor de containers in de functie van een opstelplaats en niet op basis van gebouwen. Al in november 2013 is vastgesteld, ook bij de gemeente, dat dit een onjuiste grond is. DKN heeft dan ook bezwaar gemaakt tegen de vergunning en is hierin wederom in het gelijk gesteld. De vergunningen zijn ingetrokken.

De gemeente heeft het bedrijf vervolgens niet gesommeerd de containers te verwijderen, maar er is voorgesteld om (buiten de politiek om) een procedure te starten om de containers (als gebouwen) mogelijk te maken. Deze uitgebreide procedure moet er voor zorgen dat een voor Nederland unieke situatie ontstaat waarbij gebouwen worden toegelaten die zijn opgetrokken uit oude verrotte zeecontainers.

Inmiddels zien we meer bedrijven op Kickersbloem die containers plaatsen om op deze manier zeer goedkope opslagruimte te creëren. De investeringen voor het opknappen van Kickersbloem 1 en 2 worden hierdoor teniet gedaan en de verloedering c.q. verpaupering vindt in rap tempo plaats. Het willen toestaan van het containerdorp werkt precedentwerking in de hand.

Ook heeft DKN grote twijfels bij het toestaan van dergelijke bouwwijze, waar de gemeente inmiddels een speciale procedure voor gestart is om de afwijkingen op het geldende bestemmingsplan via het college (dus buiten de politiek om) door te voeren. Op verzoek van DKN is door een onafhankelijke deskundige partij een second opinion welstand gedaan waaruit blijkt dat dit container situatie absoluut niet voldoet aan de Nota Ruimtelijke kwaliteit.

Deze handelswijze van de gemeente baart grote zorgen voor de toekomst: Mocht er ooit een bedrijventerrein Kickersbloem 3 komen waarop toegestaan wordt (desnoods door achteraf het bestemmingsplan aan te passen en welstand te negeren) om op grote schaal containers te plaatsen dan kan dit een aanzuigende werking hebben. Of dit type bedrijven bereidt is 185 euro per vierkante meter te betalen valt te betwijfelen.

Daarnaast bewijst deze handelswijze dat een bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en Nota Ruimtelijke Kwaliteit blijkbaar geen enkele waarde hebben. Wat is de waarde en het nut van deze kaders als er zo makkelijk van afgeweken kan worden?

Deskundige onderzoek risico’s

In het distributiecentrum (gebouwd in 2009) wordt aan alle voorwaarden voldaan, zo meldt het bedrijf ook zelf. Hierbij is men uitgegaan van de voorschriften van de gemeente. Vreemd dus dat 100 meter verderop geen voorwaarden meer gesteld worden en dat oude doorgerotte zeecontainers als bouwwerken gebruikt mogen worden. Er is al meermalen op aangedrongen om de autoriteit op dit gebied (NIFV) een officiële beoordeling (second opinion) te vragen. Tot op heden is dit niet gebeurd en er wordt geen kans onbenut gelaten om te melden dat er niets aan de hand is en alles in orde is. Eerst wordt gemeld dat de handreiking autobanden niet van toepassing is omdat het niet om gebouwen gaat… Wanneer vastgesteld wordt dat het wel om gebouwen gaat is de handreiking autobanden het niet van toepassing omdat de VRR zelf al geconstateerd heeft dat alles in orde is…

De VRR meldt dat het NIFV een second opinion niet nodig acht. In werkelijkheid is het geven van de second opinion niet ter sprake geweest. Er is sprake geweest van algemene (!) informatie over opslag van autobanden in containers en niet als volledige beoordeling van de brandveiligheidssituatie, en de gevolgen voor de omgeving bij calamiteiten, bij Van den Ban en is er beperkte informatie verstrekt door de gemeente. Vreemd genoeg zijn er geen gespreksverslagen gemaakt van de gesprekken met het NIFV

Het blijft een feit dat de gemeente het NIFV als de deskundige op dit terrein geen opdracht heeft verstrekt voor een volledige beoordeling waarin alle risicofactoren worden meegenomen. Blijkbaar is het een lastig onderwerp gezien de fouten, aanpassingen in vereisten en onduidelijkheden die er tot op heden keer op keer zijn. Binnen de gemeente en VRR is er geen deskundige die alle facetten in zijn volledigheid kan beoordelen. Binnen het onafhankelijk instituut NIFV is deze kennis er in de persoon van Jans Weges wel.

Onwaarheden

Uit WOB verzoeken blijkt dat stelselmatig niet alles is zoals wordt geschetst. Een aantal voorbeelden:

Waarom de VRR zich, samen met gemeente Hellevoetsluis tot het uiterste inspant om de opslag in oude verrotte zeecontainers toe te staan zonder enige raadpleging van externe onafhankelijke deskundigen is vreemd. Ook het buiten de politiek houden is geen voorbeeld van een goed en transparant overheidsbeleid. Dat de belangen van het bedrijf boven die van de inwoners en daarmee algemeen belang worden gesteld is wel duidelijk.

In geval van een calamiteit zijn de beschreven gevolgen van autobandenbranden genoegzaam bekend. Omdat het bedrijventerrein direct naast landbouw-, natuurgebieden en in de directe omgeving agrarische bedrijven en toch ook dicht genoeg bij de Ravensehoek ligt, waar veel mensen woonachtig zijn, is deze onduidelijke situatie onwenselijk. Een onafhankelijk deskundige onderzoek zou veel achterdocht wegnemen en vertrouwen geven. Waarom wordt hier niet in meegegaan? Als blijkt dat alles in orde is, dan geeft dat de burger weer vertrouwen in het bestuur en de politiek. Dat is voor iedereen toch goed?

LINK NAAR MAP MET DOCUMENTEN OVER BRANDVEILIGHEID